About us

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรด้านพืช ทั้งด้านความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาวิจัยมากขึ้นแล้ว การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างนักวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีระดับชาติที่ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณะ นับได้ว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ด้านพืชของประเทศไทย โดยในปีนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ธีมของการประชุม คือ “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ : พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากล” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ภาพรวมและความก้าวหน้าของงานวิจัยใน แต่ละสาขาย่อยทางพฤกษศาสตร์ซึ่งได้แก่

(1) อนุกรมวิธานของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ กายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของพืช

(2) สรีรวิทยาของพืช

(3) นิเวศวิทยาของพืช

(4) พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล และเซลล์วิทยา

(5) เทคโนโลยีชีวภาพ

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในสาขาพฤกษศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้จัดให้มีการนำเสนอภาคบรรยายโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนร่วมด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ในด้านต่างๆ ร่วมกันแล้ว ในการประชุมวิชาการ ยังมีกิจกรรมการพบปะพูดคุยในรูปแบบของการประชุมกลุ่มนักวิจัย และทัศนศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากประเทศไทยและจากต่างประเทศได้ เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในประเทศไทย อันนำมาซึ่งการเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมการวิจัยร่วมกันตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอีก ด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

• ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณะ
• สร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย
• ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการในสาขาพฤกษศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน