Abstract Submission

 

 

คําแนะนําในการเตรียมบทคัดย่อสําหรับนําเสนอในงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

 

บทคัดย่อ (abstract) : เป็นการสรุปผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยใจความเดียวกัน พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตั้งขอบกระดาษทุกด้าน 2 เซนติเมตร ขึ้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อเรื่อง ไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด ใช้อักษร Browallia New ขนาด 16 pt ตัวหนา ระยะบรรทัดใช้ single จัดข้อความแบบกึ่งกลางหน้ากระดาษ

2. ชื่อผู้แต่ง ใช้อักษร Browallia New ขนาด 12 pt ตัวหนา ระยะบรรทัดใช้ single จัดข้อความแบบชิดขวา ของหน้ากระดาษ แทรกเชิงอรรถ [จากเมนู แทรก (insert) เชิงอรรถ (footnote) แบบลําดับตัวเลขอัตโนมัติ – 1, 2, 3,..] เพื่อระบุสถานที่ทางานและที่อยู่ของคณะผู้วิจัย

3. บทคัดย่อ ให้เว้น 1 บรรทัดจากชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ พิมพ์คําว่า บทคัดย่อ แล้วขึ้นย่อหน้าใหม่เป็นเนื้อหาของ บทคัดย่อภาษาไทย เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยแล้ว ให้เว้น 1 บรรทัด พิมพ์คําว่า Abstract และขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นเนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ คําว่า บทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 pt ตัวหนา ระยะบรรทัดใช้ single จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อหาของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 pt ระยะบรรทัดใช้ single บรรทัดแรกจัดระยะเยื้องขวา 1.5 เซนติเมตร และจัดข้อความแบบ justified ถ้ามีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้อักษร symbol ขนาด 12 pt หรือขนาดที่เท่าตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น บทคัดย่อเป็นการสรุปสาระสาคัญของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุประสงค์ วิธีการและผลการทดลอง ไม่ควรเกิน 300 คํา

4. คําสําคัญ ให้เว้น 1 บรรทัดจากบทคัดย่อ กําหนดคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 4 คํา และเป็นคําที่ไม่ซ้ำกับชื่อเรื่อง ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 pt ระยะบรรทัดใช้ single

5. เชิงอรรถ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้อักษร Browallia New ขนาด 10 pt ระยะบรรทัดใช้ single จัดข้อความชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ

ส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม จนถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ที่อีเมล์ : bct9.cu@gmail.com