BCT9 Conference

 

ORAL AND POSTER PRESENTATION COMPETITIONS WILL BE RUNNING THROUGHOUT THE CONFERENCE!!

ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 มีการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งการนำเสนอแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์

กำหนดการภาษาไทย

English Schedule